LỚP 9A

STT

Lớp

Họ tên học sinh

Ngày sinh

Nơi sinh

Giới tính

Quê quán

Địa chỉ thường trú (Tổ/Khu Phố)

1

9A

Nguyễn Quỳnh Anh

07/07/1999

Chuyên Ngoại - Duy tiên - Hà Nam

Nữ

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

2

9A

Nguyễn Tuấn Anh

08/05/1999

Chuyên Ngoại - Duy tiên - Hà Nam

Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

3

9A

Nguyễn Huy Chương

27/12/1999

Bệnh viện Duy tiên - Hà Nam

Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

4

9A

Nguyễn Thị Bích Đào

10/03/1999

Chuyên Ngoại - Duy tiên - Hà Nam

Nữ

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

5

9A

Nguyễn Tiến Đạt

12/04/1999

Chuyên Ngoại - Duy tiên - Hà Nam

Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

6

9A

Vũ Trọng Đạt

26/09/1999

Chuyên Ngoại - Duy tiên - Hà Nam

Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

7

9A

Nguyễn Đức Duy

01/02/1999

Chuyên Ngoại - Duy tiên - Hà Nam

Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

8

9A

Vũ Hồng Hà

03/07/1999

Chuyên Ngoại - Duy tiên - Hà Nam

Nữ

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

9

9A

Nguyễn Văn Hải

13/03/1999

Chuyên Ngoại - Duy tiên - Hà Nam

Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

10

9A

Phạm Hồng Hải

02/11/1999

Chuyên Ngoại - Duy tiên - Hà Nam

Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

11

9A

Đỗ Đức Hiếu

21/02/1999

Chuyên Ngoại - Duy tiên - Hà Nam

Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

12

9A

Nguyễn Thị Hồng

06/05/1999

Chuyên Ngoại - Duy tiên - Hà Nam

Nữ

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

13

9A

Nguyễn Thị Huệ

17/03/1999

Chuyên Ngoại - Duy tiên - Hà Nam

Nữ

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

14

9A

Nguyễn Thị Hương

11/07/1999

Chuyên Ngoại - Duy tiên - Hà Nam

Nữ

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

15

9A

Vũ Thị Ngọc Lan

19/09/1999

Trạm y tế xã Mộc Bắc - Duy tiên - Hà Nam

Nữ

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

16

9A

Đào Thị Thuỳ Linh

15/02/1999

Chuyên Ngoại - Duy tiên - Hà Nam

Nữ

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

17

9A

Lê Thị Thuỳ Linh

16/03/1999

Chuyên Ngoại - Duy tiên - Hà Nam

Nữ

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

18

9A

Lương Thị Thuỳ Linh

14/10/1999

Chuyên Ngoại - Duy tiên - Hà Nam

Nữ

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

19

9A

Lê Thị Loan

24/11/1999

Chuyên Ngoại - Duy tiên - Hà Nam

Nữ

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

20

9A

Nguyễn Thị Mai

15/02/1999

Chuyên Ngoại - Duy tiên - Hà Nam

Nữ

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

21

9A

Nguyễn Thị Mai

25/12/1999

Chuyên Ngoại - Duy tiên - Hà Nam

Nữ

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

22

9A

Trần Lê Thanh Mai

07/02/1999

Bệnh Viện - Duy tiên - Hà Nam

Nữ

Trác Văn - Duy Tiên - Hà Nam

Trác Văn - Duy Tiên - Hà Nam

23

9A

Nguyễn Bá Mạnh

04/09/1999

Chuyên Ngoại - Duy tiên - Hà Nam

Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

24

9A

Đặng Phương Nam

28/03/1999

Trạm y tế TT Hòa Mạc - Duy tiên - Hà Nam

Nam

Châu Giang - Duy Tiên - Hà Nam

Châu Giang - Duy Tiên - Hà Nam

25

9A

Nguyễn Thị Nguyệt

03/02/1999

Chuyên Ngoại - Duy tiên - Hà Nam

Nữ

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

26

9A

Đào Hồng Nhung

25/10/1999

Chuyên Ngoại - Duy tiên - Hà Nam

Nữ

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

27

9A

Nguyễn Huy Phong

23/03/1999

Chuyên Ngoại - Duy tiên - Hà Nam

Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

28

9A

Nguyễn Thị Thanh Phương

28/10/1999

Chuyên Ngoại - Duy tiên - Hà Nam

Nữ

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

29

9A

Nguyễn Thị Thanh Phương

17/07/1999

Chuyên Ngoại - Duy tiên - Hà Nam

Nữ

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

30

9A

Nguyễn Thị Lệ Quyên

25/07/1999

Chuyên Ngoại - Duy tiên - Hà Nam

Nữ

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

31

9A

Lương Thị Thoa

16/09/1999

Chuyên Ngoại - Duy tiên - Hà Nam

Nữ

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

32

9A

Nguyễn Thị Thu

02/08/1999

Chuyên Ngoại - Duy tiên - Hà Nam

Nữ

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

33

9A

Lương Trần Minh Thư

16/10/1999

Chuyên Ngoại - Duy tiên - Hà Nam

Nữ

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

34

9A

Nguyễn Thị Thương

26/04/1999

Chuyên Ngoại - Duy tiên - Hà Nam

Nữ

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

35

9A

Nguyễn Thị Thuý

20/08/1999

Chuyên Ngoại - Duy tiên - Hà Nam

Nữ

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

36

9A

Vũ Thị Uyên

27/03/1999

Chuyên Ngoại - Duy tiên - Hà Nam

Nữ

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

37

9A

Nguyễn Văn Vàng

15/01/1999

Chuyên Ngoại - Duy tiên - Hà Nam

Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

38

9A

Lê Thị Hải Yến

27/11/1999

Chuyên Ngoại - Duy tiên - Hà Nam

Nữ

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Comments