LỚP 8B

STT

Lớp

Họ tên học sinh

Ngày sinh

Nơi sinh

Giới tính

Quê quán

Địa chỉ thường trú (Tổ/Khu Phố)

1

8B

Hoàng Thế Anh

04/11/2000

Trạm Y tế xã Chuyên Ngoại - DT - HN

Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

2

8B

Lê Hoàng Anh

20/03/2000

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại -Duy Tiên - Hà Nam

3

8B

Nguyễn Tuấn Anh

28/02/2000

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy tiên - Hà Nam

4

8B

Lương Ngọc Ánh

05/09/2000

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Nữ

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy tiên - Hà Nam

5

8B

Lương Thành Công

19/12/2000

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy tiên - Hà Nam

6

8B

Lê Văn Điệp

16/02/1999

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy tiên - Hà Nam

7

8B

Nguyễn Mạnh Đức

26/01/2000

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy tiên - Hà Nam

8

8B

Nguyễn Văn Đức

24/04/2000

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy tiên - Hà Nam

9

8B

Nguyễn Văn Hạnh

08/12/2000

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy tiên - Hà Nam

10

8B

Lương Thị Hiên

21/04/2000

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Nữ

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy tiên - Hà Nam

11

8B

Phạm Thị Hồng

03/02/2000

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Nữ

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy tiên - Hà Nam

12

8B

Nguyễn Thị Thuỳ Linh

06/07/2000

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Nữ

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy tiên - Hà Nam

13

8B

Nguyễn Xuân Long

03/04/2000

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy tiên - Hà Nam

14

8B

Lê Văn Mạnh

09/05/1999

Trạm Y tế xã Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy tiên - Hà Nam

15

8B

Nguyễn Văn Mạnh

28/09/2000

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy tiên - Hà Nam

16

8B

Nguyễn Thị Kim Ngân

30/06/2000

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Nữ

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy tiên - Hà Nam

17

8B

Phạm Thị Nguyệt

21/09/2000

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Nữ

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy tiên - Hà Nam

18

8B

Vũ Thị Phương

21/05/2000

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Nữ

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy tiên - Hà Nam

19

8B

Nguyễn Kim Quỹ

22/01/2000

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy tiên - Hà Nam

20

8B

Nguyễn Hồng Sơn

07/10/2000

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại -Duy Tiên - Hà Nam

21

8B

Nguyễn Xuân Sơn

18/09/2000

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy tiên - Hà Nam

22

8B

Nguyễn Hữu Thanh

03/08/2000

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy tiên - Hà Nam

23

8B

Nguyễn Văn Thuỷ

13/03/2000

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

24

8B

Phạm Thu Thuỷ

15/08/2000

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Nữ

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy tiên - Hà Nam

25

8B

Nguyễn Bá Tiến

05/06/2000

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy tiên - Hà Nam

26

8B

Nguyễn Văn Trọng

19/03/2000

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy tiên - Hà Nam

27

8B

Nguyễn Thành Trung

18/02/2000

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy tiên - Hà Nam

28

8B

Nguyễn Mạnh Tú

25/11/2000

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy tiên - Hà Nam

29

8B

Nguyễn Văn Tú

04/07/2000

Bệnh Viện Đa Khoa Đồng Nai

Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy tiên - Hà Nam

30

8B

Nguyễn Thanh Tùng

18/03/2000

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy tiên - Hà Nam

31

8B

Phạm Quốc Việt

08/12/2000

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy tiên - Hà Nam

Comments