LỚP 8A

STT

Lớp

Họ tên học sinh

Ngày sinh

Nơi sinh

Giới tính

Quê quán

Địa chỉ thường trú (Tổ/Khu Phố)

1

8A

Nguyễn Ngọc Ánh

01/04/2000

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Nữ

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại -Duy Tiên - Hà Nam

2

8A

Phạm Ngọc Ánh

19/11/2000

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Nữ

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại -Duy Tiên - Hà Nam

3

8A

Nguyễn Xuân Bắc

27/07/2000

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại -Duy Tiên - Hà Nam

4

8A

Lương Thị Bích

04/09/2000

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Nữ

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại -Duy Tiên - Hà Nam

5

8A

Nguyễn Thị Chung

16/02/2000

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Nữ

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại -Duy Tiên - Hà Nam

6

8A

Lê Văn Cường

30/05/2000

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại -Duy Tiên - Hà Nam

7

8A

Phạm Quang Dũng

08/06/2000

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại -Duy Tiên - Hà Nam

8

8A

Lê Thị Thuỳ Dương

05/02/2000

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Nữ

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại -Duy Tiên - Hà Nam

9

8A

Trần Thị Hồng Hà

14/11/2000

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Nữ

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại -Duy Tiên - Hà Nam

10

8A

Lưu Thu Hiền

12/10/2000

Bệnh viện Duy Tiên - Hà Nam

Nữ

Châu Giang - Duy Tiên - Hà Nam

Châu Giang - Duy Tiên - Hà Nam

11

8A

Phạm Quốc Huân

28/08/2000

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại -Duy Tiên - Hà Nam

12

8A

Nguyễn Thị Thu Hường

01/04/2000

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Nữ

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại -Duy Tiên - Hà Nam

13

8A

Hoàng Văn Huy

16/04/2000

Trác Văn - Duy Tiên - Hà Nam

Nam

Trác Văn - Duy Tiên - Hà Nam

Trác Văn -Duy Tiên - Hà Nam

14

8A

Lương Trung Kiên

29/09/2000

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại -Duy Tiên - Hà Nam

15

8A

Nguyễn Trung Kiên

26/11/2000

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại -Duy Tiên - Hà Nam

16

8A

Phạm Ngọc Kiên

27/02/2000

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại -Duy Tiên - Hà Nam

17

8A

Phạm Thị Thanh Loan

05/03/2000

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Nữ

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại -Duy Tiên - Hà Nam

18

8A

Nguyễn Thị Lý

29/02/2000

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Nữ

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại -Duy Tiên - Hà Nam

19

8A

Nguyễn Thị Ngọc Mai

04/08/2000

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Nữ

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại -Duy Tiên - Hà Nam

20

8A

Nguyễn Thị Thanh Mai

17/10/2000

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Nữ

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại -Duy Tiên - Hà Nam

21

8A

Hoàng Thanh Mơ

24/01/2000

Mộc Bắc - Duy Tiên - Hà Nam

Nữ

Trác Văn - Duy Tiên - Hà Nam

Trác Văn -Duy Tiên - Hà Nam

22

8A

Phạm Hoài Nam

03/06/2000

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại -Duy Tiên - Hà Nam

23

8A

Phạm Thị Nga

15/08/2000

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Nữ

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại -Duy Tiên - Hà Nam

24

8A

Nguyễn Thị Kim Ngân

01/04/2000

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Nữ

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại -Duy Tiên - Hà Nam

25

8A

Nguyễn Thị Thuý Ngọc

01/11/2000

Trạm y tế Châu Giang - Duy Tiên  - Hà Nam

Nữ

Châu Giang - Duy Tiên - Hà Nam

Châu Giang - Duy Tiên - Hà Nam

26

8A

Nguyễn Thị Thu Phương

21/10/2000

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Nữ

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại -Duy Tiên - Hà Nam

27

8A

Phạm Thanh Quỳnh

20/12/2000

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại -Duy Tiên - Hà Nam

28

8A

Lương Thị Thuỳ Trang

21/11/2000

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Nữ

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại -Duy Tiên - Hà Nam

29

8A

Nguyễn Ngọc Tuấn

19/09/2000

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại -Duy Tiên - Hà Nam

30

8A

Nguyễn Bá Vương

21/11/2000

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại -Duy Tiên - Hà Nam

31

8A

Nguyễn Thị Yên

03/02/2000

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Nữ

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại -Duy Tiên - Hà Nam

Comments