LỚP 7C

STT

Lớp

Họ tên học sinh

Ngày sinh

Nơi sinh

Giới tính

Quê quán

Địa chỉ thường trú (Tổ/Khu Phố)

1

7C

Nguyễn Hồng Bách

05/05/2001

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

2

7C

Lê Anh Bằng

29/07/2001

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

3

7C

Lê Văn Đạt

22/04/2001

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

4

7C

Nguyễn Tiến Đạt

05/09/2001

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

5

7C

Lê Trung Đức

01/11/2001

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

6

7C

Lương Thị Bích Hằng

15/10/2001

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Nữ

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

7

7C

Dương Thị Thu Hiền

15/11/2001

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Nữ

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

8

7C

Nguyễn Văn Hiệp

01/07/2001

Trạm xá xã Chuyên Ngoại - DT - HN

Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

9

7C

Nguyễn Văn Hoàng

12/10/2001

Trung tâm y tế huyện Duy Tiên - Hà Nam

Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

10

7C

Đặng Thị Thu Hồng

04/02/2001

Trác Văn - Duy Tiên - Hà Nam

Nữ

Trác Văn - Duy Tiên - Hà Nam

Trác Văn - Duy Tiên - Hà Nam

11

7C

Lê Thị Hồng

04/03/2001

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Nữ

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

12

7C

Nguyễn Thị Hướng

16/01/2001

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Nữ

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

13

7C

Lương Văn Huy

18/05/2001

Bênh viện Duy Tiên

Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

14

7C

Lương Thị Thuỳ Linh

08/05/2001

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Nữ

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

15

7C

Nguyễn Thuỳ Linh

13/09/2001

trạm xá xã Chuyên Ngoại - Duy Tiên

Nữ

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

16

7C

Lương Văn Mạnh

10/08/2001

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

17

7C

Phạm Thị Hoài Nam

23/08/2001

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Nữ

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

18

7C

Nguyễn Thị Ngọc

07/06/2001

Bảo Ái - Yên Bình - Yên Bái

Nữ

Bảo Ái - Yên Bình - Yên Bái

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

19

7C

Dương Thị Oanh

14/02/2001

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Nữ

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

20

7C

Lương Ngọc Sơn

09/06/2001

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

21

7C

Lương Xuân Sơn

29/11/2001

Trung tâm y tế  Duy Tiên

Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

22

7C

Nguyễn Trường Sơn

15/09/2001

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

23

7C

Phạm Ngọc Sơn

14/06/2001

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

24

7C

Lê Thị Phương Thảo

15/11/2001

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Nữ

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

25

7C

Nguyễn Thị Thuỷ

14/07/2001

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Nữ

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

26

7C

Vũ Kiều Trang

25/02/2001

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Nữ

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

27

7C

Nguyễn Văn Trung

06/05/2001

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

28

7C

Nguyễn Văn Trường

11/09/2000

Nhân Cơ - Đăckrlấp - Đắklăk

Nam

Cẩm Lý - Lục Nam - Bắc Giang

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

29

7C

Lương Mạnh Tuấn

30/11/2001

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

30

7C

Nguyễn Văn Tuấn

14/03/2001

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

31

7C

Nguyễn Hoàng Tuyên

26/09/2001

Trạm xá xã Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Comments