LỚP 7B

STT

Lớp

Họ tên học sinh

Ngày sinh

Nơi sinh

Giới tính

Quê quán

Địa chỉ thường trú (Tổ/Khu Phố)

1

7B

Phạm Thị Hồng An

16/07/2001

Trạm xá xã Chuyên Ngoại - Duy Tiên  - Hà Nam

Nữ

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

2

7B

Nguyễn Ngọc Anh

28/11/2001

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

3

7B

Lương Thị Ngọc Ánh

25/01/2001

Chuyên Ngoại - Duy Tiên  - Hà Nam

Nữ

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

4

7B

Dương Văn Chiến

06/06/2001

Chuyên Ngoại - Duy Tiên  - Hà Nam

Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

5

7B

Lương Văn Hà

27/08/2001

Chuyên Ngoại - Duy Tiên  - Hà Nam

Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

6

7B

Nguyễn Thị Thu Hà

02/07/2001

Chuyên Ngoại - Duy Tiên  - Hà Nam

Nữ

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

7

7B

Nguyễn Thị Thu Hà

05/11/2001

Bệnh viện đa khoa  - Hà Nam

Nữ

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

8

7B

Nguyễn Thị Thu Hiên

27/09/2001

Trung tâm y tế huyện Duy Tiên  - Hà Nam

Nữ

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

9

7B

Nguyễn Thị Hiền

24/04/2001

Chuyên Ngoại - Duy Tiên  - Hà Nam

Nữ

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

10

7B

Lê Xuân Hiếu

07/05/2001

Chuyên Ngoại - Duy Tiên  - Hà Nam

Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

11

7B

Phạm Thị Hoài

02/06/2001

Chuyên Ngoại - Duy Tiên  - Hà Nam

Nữ

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

12

7B

Nguyễn Văn Hoàng

09/08/2001

Chuyên Ngoại - Duy Tiên  - Hà Nam

Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

13

7B

Nguyễn Việt Hưng

01/01/2001

Chuyên Ngoại - Duy Tiên  - Hà Nam

Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

14

7B

Nguyễn Thị Huyền

15/08/2001

Chuyên Ngoại - Duy Tiên  - Hà Nam

Nữ

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

15

7B

Lương Hải Linh

29/07/2001

Chuyên Ngoại - Duy Tiên  - Hà Nam

Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

16

7B

Vũ Quang Long

10/01/2001

Trạm y tế xã Châu Giang - Duy Tiên  - Hà Nam

Nam

Châu Giang - Duy Tiên - Hà Nam

Châu Giang - Duy Tiên - Hà Nam

17

7B

Kiều Thị Mai

14/12/2001

Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên

Nữ

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

18

7B

Lương Thị Ngân

01/02/2001

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Nữ

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

19

7B

Nguyễn Thị Minh Phương

18/10/2001

Chuyên Ngoại - Duy Tiên  - Hà Nam

Nữ

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

20

7B

Nguyễn Văn Quán

02/09/2001

Chuyên Ngoại - Duy Tiên  - Hà Nam

Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

21

7B

Nguyễn Anh Quân

24/08/2001

Chuyên Ngoại - Duy Tiên  - Hà Nam

Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

22

7B

Nguyễn Hồng Sơn

06/08/2001

Thị trấn Hòa Mạc huyện Duy Tiên  - Hà Nam

Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

23

7B

Nguyễn Văn Sơn

13/11/2001

Trung tâm y tế huyện  Duy Tiên  - Hà Nam

Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

24

7B

Nguyễn Đức Thắng

20/04/2001

Chuyên Ngoại - Duy Tiên  - Hà Nam

Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

25

7B

Nguyễn Văn Thế

06/10/2001

Chuyên Ngoại - Duy Tiên  - Hà Nam

Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

26

7B

Phạm Thị Thanh Thúy

15/06/2001

Bệnh viện huyện  Duy Tiên  - Hà Nam

Nữ

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

27

7B

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

26/07/2001

Chuyên Ngoại - Duy Tiên  - Hà Nam

Nữ

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

28

7B

Nguyễn Thị Trang

07/11/2001

Trung tâm y tế huyện Duy Tiên  - Hà Nam

Nữ

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

29

7B

Phạm Thành Trung

22/03/2001

Trạm y tế xã Chuyên Ngoại - Duy Tiên  - Hà Nam

Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

30

7B

Nguyễn Hữu Việt

18/09/2001

Chuyên Ngoại - Duy Tiên  - Hà Nam

Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

31

7B

Lê Thị Vui

13/11/2001

Bệnh viện đa khoa  - Hà Nam

Nữ

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

32

7B

Lê Thị Hải Yến

21/01/2000

Chuyên Ngoại - Duy Tiên  - Hà Nam

Nữ

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Comments