LỚP 6A

STT

Lớp

Họ tên học sinh

Ngày sinh

Nơi sinh

Giới tính

Quê quán

Địa chỉ thường trú (Tổ/Khu Phố)

1

6A

Nguyễn Lan Anh

31/08/2002

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Nữ

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

2

6A

Nguyễn Thế Anh

20/04/2002

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

3

6A

Trương Thị Lan Anh

08/12/2002

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Nữ

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

4

6A

Lương Nguyễn Hoài Bắc

10/12/2002

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

5

6A

Vũ Tiến Đạt

10/08/2002

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

6

6A

Phạm Thị Thanh Dung

02/01/2002

Trung tâm y tế huyện Duy Tiên

Nữ

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

7

6A

Nguyễn Tiến Dũng

25/01/2002

Trạm y tế thị trấn Hòa Mạc

Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

8

6A

Phạm Thị Duyên

07/01/2002

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Nữ

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

9

6A

Nguyễn Thị Hạ

19/07/2002

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Nữ

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

10

6A

Nguyễn Thị Hạnh

01/11/2002

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Nữ

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

11

6A

Nguyễn Thu Hiền

06/01/2002

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Nữ

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

12

6A

Nguyễn Văn HoàngA

03/01/2002

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

13

6A

Nguyễn Thị Thu Hường

31/10/2002

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Nữ

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

14

6A

Lê Quang Huy

05/10/2002

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

15

6A

Lương Thị Thùy Linh

28/08/2002

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Nữ

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

16

6A

Nguyễn Văn Luân

10/03/2002

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

17

6A

Nguyễn Thị Mơ

09/05/2002

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Nữ

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

18

6A

Trịnh Hà Nam

14/09/2002

Bệnh viện Phủ Lý - Hà Nam

Nam

Yên Bắc - Duy Tiên - Hà Nam

Trác Văn - Duy Tiên - Hà Nam

19

6A

Nguyễn Thị Hồng Ngọc

28/07/2002

Trung tâm y tế huyện Duy Tiên

Nữ

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

20

6A

Nguyễn Thị Ngọc

04/10/2002

Trung tâm y tế huyện Duy Tiên

Nữ

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

21

6A

Phạm Thị Nhường

11/09/2002

Bệnh viện Duy Tiên

Nữ

Thanh Tâm - Thanh Liêm - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

22

6A

Nguyễn Hồng Quân

22/04/2002

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

23

6A

Lê Hồng Sơn

30/11/2002

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

24

6A

Nguyễn Hồng Sơn

06/11/2002

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

25

6A

Lê Duy Thành

27/11/2002

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

26

6A

Nguyễn Văn Thành

22/07/2002

Bệnh viện dđa khoa tỉnh Hà Nam

Nam

Yên Xá - Thanh Tuyền - Thanh Liêm - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

27

6A

Lương Thị Hoài Thu

23/05/2002

Trung tâm y tế huyện Duy Tiên

Nữ

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

28

6A

Phạm Thị Thanh Thuý

13/12/2002

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Nữ

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

29

6A

Lương Thị Thu Trang

19/09/2002

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Nữ

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

30

6A

Nguyễn Huyền Trang

12/11/2002

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Nữ

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

31

6A

Phạm Thị Huyền Trang

29/09/2002

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Nữ

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

32

6A

Phạm Thu Trang

24/05/2002

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Nữ

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

33

6A

Lương Thị Yến

05/03/2002

Trung tâm y tế huyện Duy Tiên

Nữ

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

34

6A

Vũ Thị Kim Yến

01/09/2002

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Nữ

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

Comments