ĐỊA CHỈ EMAIL CÁN BỘ GIÁO VIÊN NHÀ TRƯỜNG

đăng 20:20, 25 thg 9, 2013 bởi Le Hong Tung   [ đã cập nhật 00:22, 26 thg 9, 2013 ]

STT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ hòm thư

1

Lê Hồng Tùng

Hiệu trưởng

lhtung78c2cn@hanam.edu.vn

2

Bùi Mạnh Cường

Phó Hiệu trưởng

bmcuong81c2cn@hanam.edu.vn

3

Phạm T Thanh Thuỷ

Tổ trưởng tổ KHTN

ptthuy78c2cn@hanam.edu.vn

4

Nguyễn Thị Thu Hiền

Tổ trưởng tổ KHXH&NV

ntthien78c2cn@hanam.edu.vn

5

Nguyễn T Kim Ngân

Tổ phó tổ KHXH&NV

ntkngan79c2cn@hanam.edu.vn

6

Phạm Thị Hà

Tổ phó tổ KHTN

ptha82c2cn@hanam.edu.vn

7

Đào Ngọc Thọ

Chủ tịch công đoàn

dntho81c2cn@hanam.edu.vn

8

Đỗ Thị Xuân

Tổng phụ trách đội

dtxuan83c2cn@hanam.edu.vn

9

Trần T Tố Nga

Giáo viên

tttnga77c2cn@hanam.edu.vn

10

Nguyễn T Tuyết Thanh

Giáo viên

nttthanh79c2cn@hanam.edu.vn

11

Nguyễn T Hồng Nhung 

Giáo viên

nthnhung71c2cn@hanam.edu.vn

12

Nghiêm Thị Núng 

Giáo viên

ntung77c2cn@hanam.edu.vn

13

Nguyễn T Kim Thêu

Giáo viên

ntktheu78c2cn@hanam.edu.vn

14

Nguyễn Thi Thu Huyền

Giáo viên

ntthuyen78c2cn@hanam.edu.vn

15

Nguyễn Thi Hoà 

Giáo viên

nthoa80c2cn@hanam.edu.vn

16

Trần Thị Thu

Giáo viên

tthu79c2cn@hanam.edu.vn

17

Lưu Thị Khánh Hoà

Giáo viên

ltkhoa79c2cn@hanam.edu.vn

18

Lê Thị Linh

Giáo viên

ltlinh80c2cn@hanam.edu.vn

19

Nguyễn Thị Vĩnh

Giáo viên

ntvinh80c2cn@hanam.edu.vn

20

Lê Ngọc Hưng

Giáo viên

lnhung81c2cn@hanam.edu.vn

21

Nguyễn T Phương Thảo

Giáo viên

ntpthao79c2cn@hanam.edu.vn

22

Đinh T Hồng Quyên

Giáo viên

dthquyen76c2cn@hanam.edu.vn

23

Nguyễn Thị Thu Hiền

Giáo viên

ntthien84c2cn@hanam.edu.vn

24

Lã Thị Hằng

Giáo viên

lthang86c2cn@hanam.edu.vn

25

Nguyễn Thị Văn

Giáo viên

ntvan83c2cn@hanam.edu.vn

26

Nguyễn T Minh Phương

Giáo viên

ntmphuong84c2cn@hanam.edu.vn

27

Nguyễn Thị Vân

Giáo viên

ntvan86c2cn@hanam.edu.vn

28

Nguyễn Thị Huyền

Giáo viên

nthuyen85c2cn@hanam.edu.vn

29

Trần Quang Trung

Giáo viên

tqtrung81c2cn@hanam.edu.vn

30

Nguyễn Thị Hòa

Giáo viên

nthoa92c2cn@hanam.edu.vn

31

Lưu Thị Lê

Giáo viên

ltle88c2cn@hanam.edu.vn

32

Trần Thị Khanh

Kế toán

ttkhanh65c2cn@hanam.edu.vn

33

Đỗ Thị Anh

Nhân viên

dtanh79c2cn@hanam.edu.vn

34

Chu Thị Lệ Huyền

Nhân viên

ctlhuyen81c2cn@hanam.edu.vn

35

Trần T Mai Trang

Nhân viên

ttmtrang90c2cn@hanam.edu.vn

Comments