CƠ CẤU TỔ CHỨC

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

CHÍNH QUYỀN

CHỨC VỤ

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

1

Lê Hồng Tùng

Hiệu trưởng

Chủ tịch Hội đồng

2

Nguyễn Thị Kim Ngân

Tổ phó Tổ KHXH&NV

Thư ký

3

Bùi Mạnh Cường

Phó Hiệu trưởng

Ủy viên

4

Đào Ngọc Thọ

Chủ tịch Công đoàn

Ủy viên

5

Phạm Thị Thanh Thuỷ

Tổ trưởng  tổ KHTN

Ủy viên

6

Lê Ngọc Hưng

GV tổ KHXH&NV;

Bí thư chi đoàn

Ủy viên

7

Nguyễn Thị Thu Hiền

Tổ trưởng tổ KHXH&NV

Ủy viên

8

Trần Thị Khanh

Tổ trưởng tổ văn phòng

Ủy viên

9

Phạm Thị Hà

Tổ phó tổ KHTN

Ủy viên


BAN CHI ỦY

1/ Ông: Lê Hồng Tùng - Bí thư chi bộ
    Sinh ngày: 18/4/1978
    Quê quán: Tiên Phong - Duy Tiên - Hà Nam
    Trú quán: Hoà Mạc - Duy Tiên - Hà Nam

2/ Ông: Đào Ngọc Thọ - Phó Bí thư chi bộ
    Sinh ngày: 20/4/1981
    Quê quán: Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam
    Trú quán: 
Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

3/ Bà: Phạm Thị Thanh Thuỷ - Chi uỷ viên
    Sinh ngày: 11/4/1978
    Quê quán: Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam
    Trú quán: Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam


BCH CÔNG ĐOÀN

1/ Ông: Đào Ngọc Thọ
    Chức vụ: Chủ tịch công đoàn.
    Sinh ngày: 20/4/1981
    Quê quán: Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam
    Trú quán: Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam
2/ Ông: Lê Ngọc Hưng
    Chức vụ: Phó chủ tịch Công đoàn
    Sinh ngày: 02/9/1981
    Quê quán: Hoà Mạc- Duy Tiên - Hà Nam
    Trú quán: Hoà Mạc - Duy Tiên - Hà Nam
3/ Bà: Nguyễn Thị Hồng Nhung
    Chức vụ: Uỷ viên BCH Công đoàn - phụ trách nữ công
    Sinh ngày: 30/10/1971
    Quê quán: Trác Văn - Duy Tiên - Hà Nam
    Trú quán: Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam
4/ Bà Nguyễn Thị Kim Ngân
    Chức vụ: Ủy viên BCH Công đoàn
    Sinh ngày: 02/9/1979
    Quê quán: Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam
    Trú quán: Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam
5/ Bà Trần Thị Khanh
    Chức vụ: Ủy viên BCH Công đoàn - Kế toán
    Sinh ngày:16/11/1965
    Quê quán: Trác Văn - Duy Tiên - Hà Nam
    Trú quán: Trác Văn - Duy Tiên - Hà Nam

ĐOÀN - ĐỘI

1/ Ông: Lê Ngọc Hưng
    Chức vụ: Bí thư chi đoàn
    Sinh ngày: 02/9/1981
    Quê quán: Hoà Mạc- Duy Tiên - Hà Nam
    Trú quán: Hoà Mạc - Duy Tiên - Hà Nam
2/ Bà: Đỗ Thị Xuân
    Chức vụ: Tổng phụ trách đội
    Sinh ngày: 19/8/1983
    Quê quán: Lam Hạ - Phủ Lý - Hà Nam
    Trú quán: Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam

BAN GIÁM HIỆU

1/ Ông: Lê Hồng Tùng.
    Chức vụ: Hiệu trưởng.
    Sinh ngày: 18-04-1978.
    Trình độ CM: ĐHSP
    Tình độ lí luận: Trung cấp
    Danh hiệu: Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; Giáo viên giỏi cấp tỉnh
    Quê quán: Tiên Phong - Duy Tiên - Hà Nam.
    Trú quán: Hoà Mạc - Duy Tiên - Hà Nam.
    Điên thoại: 03513.691.268
    Email: lhtung78c2cn@hanam.edu.vn

2/ Ông: Bùi Mạnh Cường.
    Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
    Sinh ngày: 14 - 8 - 1981
    Quê quán: Công Lí - Lí Nhân - Hà Nam.
    Trú quán: Công Lí - Lí Nhân - Hà Nam.
    Điện thoại: 0982.389.572 - 0946.080.870

TỔ KHTN

1/ Bà: Phạm Thị Thanh Thuỷ
    - Chức vụ: Tổ trưởng
    - Sinh ngày: 11/4/1978
    - Quê quán: Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam
    - Trú quán: Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam
    - Trình độ: ĐHSP
    - Thành tích: Giáo viên giỏi cấp tỉnh.
2/ Bà: Phạm Thị Hà
    - Chức vụ: Tổ phó
    - Sinh ngày: 05/7/1982
    - Quê quán: Hòa Mạc - Duy Tiên - Hà Nam
    - Trú quán:  Hòa Mạc - Duy Tiên - Hà Nam
    - Trình độ: ĐHSP

TỔ KHXH&NV

1/ Bà: Nguyễn Thị Thu Hiền
    - Chức vụ: Tổ trưởng
    - Sinh ngày: 13/7/1978
    - Quê quán: Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam
    - Trú quán: Hoà Mạc - Duy Tiên - Hà Nam
    - Trình độ: CĐSP
 2/ Bà: Nguyễn Thị Kim Ngân
    - Chức vụ: Tổ phó
    - Sinh ngày: 09/02/1979
    - Quê quán: Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam
   - Trú quán:  Trác Văn- Duy Tiên - Hà Nam
    - Trình độ: ĐHSP

TỔ VĂN PHÒNG

1/ Bà: Trần Thị Khanh
    - Chức vụ: Tổ trưởng - Kế toán
    - Sinh ngày: 16/11/1965
    - Quê quán: Trác Văn- Duy Tiên - Hà Nam
      - Trú quán: Trác Văn- Duy Tiên - Hà Nam
    - Trình độ: TCKT
 2/ Bà: Đỗ Thị Anh
    - Chức vụ: Thủ quỹ
    - Sinh ngày: 09/02/1979
    - Quê quán: Trác Văn- Duy Tiên - Hà Nam
     - Trú quán:  Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam
    - Trình độ: TCKT